eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 
Zarząd spółdzielni - Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, członkowie zarządu wybierani są przez radę nadzorczą i mogą to być tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Do obowiązków Zarządu należy między innymi:
 
  • Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
  • Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych
  • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej
  • Podejmowanie decyzji w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu
 
 

W skład zarządu wchodzą

 

Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa Zastępca Prezesa

Wojciech Kołodziej

Ilona Skowronek Marcin Kasprzyk

 

 

 

 

 

 

Scroll to top